> Algemene handelsovereenkomsten

1. Algemeen
 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk overeengekomen, tussen afnemers en ERLINDA Nederland b.v., hierna te noemen Verkoper.

 2. De overeenkomsten als genoemd in lid 1. van dit artikel betreffen alle overeenkomsten door partijen gesloten, doch met name verkoopovereenkomsten.

 3. Afschrift van deze voorwaarden zijn te alle tijde op aanvraag verkrijgbaar.

 4. Eventuele andere voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing tenzij deze door Verkoper Schriftelijk zijn aanvaard. Afwijking van deze voorwaarden is in onderling overleg mogelijk, doch dient uitsluitend schriftelijk te geschieden.

2. Offertes
 1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offertes een termijn van aanvaarding is opgenomen.

 2. Indien een offerte als genoemd in lid 1. van dit artikel door een wederpartij wordt aanvaard, heeft Verkoper gedurende 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding het recht het aanbod te herroepen.

 3. Alle in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting ERLINDA Nederland b.v. 5‰ toeslag assurantie, tenzij anders aangegeven.

 4. De in de offertes,orders en op de orderbonnen vermelde aanbiedingen en prijsopgaven worden gedaan op basis van de op dat tijdstip geldende prijzen en specificaties.

 5. Afbeeldingen, tekeningen, opgave van maten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse modellen wijziging, Verkoper gerechtigd is het gewijzigde model te leveren.

 6. Verkoper is niet gebonden te leveren tegen een in de offerte vermelde prijs indien de prijs berust op een druk– of schrijffout.

 7. Verkoper is in het geval van telefonische en/of faxopdrachten niet aansprakelijk voor onjuiste levering en/of fakturering ontstaan door de betreffende telefonische en/of faxopgave. Schriftelijke bevestigingen van telefonische en/of faxopdrachten die binnenkomen na de datum van de inmiddels plaatsgevonden hebbende leveringen van de telefonisch en/of per fax bestelde zaken doen hieraan geen afbreuk.

 8. Het is partijen bekend dat er Europese wetgeving in de maak is die regelt dat alle contracten in guldens – in de landen die aan de EMU meedoen – automatisch worden omgezet in Euro’s. Partijen zullen zich ter zake de nieuwe wetgeving conformeren zonder dat de invoering van de Euro voor partijen aanleiding mag zijn de overige contractvoorwaarden te mogen wijzigen.

3. Overeenkomst
 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand, wijzigingen en aanvullingen daaronder begrepen, indien de wederpartij de offerte; order; of orderbon heeft ondertekend. Telefonisch gegeven orders resulteren eerst dan in een overeenkomst wanneer deze door Verkoper schriftelijk is bevestigd.

 2. Elke overeenkomst wordt door Verkoper onder de opschortende voorwaarde gesloten, dat de kredietwaardigheid van de wederpartij genoegzaam is gebleken en/of op verzoek van Verkoper door de wederpartij met voldoende zekerheid is gewaarborgd.

 3. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst heeft Verkoper het recht, op kosten van de wederpartij, zekerheid te verlangen omtrent dies kredietwaardigheid.

 4. De Verkoper zal bij de uitvoering van alle overeenkomsten, waarbij zij gebruik kan maken van de diensten van derden, jegens de wederpartij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

4. Prijsverhoging

 1. Indien meer dan drie maanden zijn verlopen tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de aflevering en in die periode de prijzen van materialen, grondstoffen of halffabrikaten, lonen, premies, welke dan ook, vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere kostprijsfactoren van Verkoper dusdanig zijn gestegen dat de kostprijs voor de Verkoper meer dan 5% hoger is komen te liggen dan is de Verkoper gerechtigd een met de kostprijsstijging overeenkomende verkoopprijs in rekening te brengen, zonder dat wederpartij het recht heeft de overeenkomst te (doen) ontbinden, terwijl Verkoper op grond van het bovenstaande in geen geval gehouden is tot enige schadevergoeding.

5. Overmacht
 1. In geval na het tot standkomen van een overeenkomst blijkt dat de uitvoering ten gevolge van overmacht voor Verkoper bezwaarlijk of onmogelijk wordt,is Verkoper gerechtigd de opdrachten, voor zover deze nog uitvoering behoeven, naar keuze van de Verkoper te ontbinden, danwel de uitvoering daarvan op te schorten, in welke gevallen de wederpartij, gelet op de omstandigheden van het geval, zo spoedig mogelijk bericht zal worden.

 2. Onder overmacht wordt verstaan: iedere situatie waarin de Verkoper haar verplichtingen of een deel daarvan niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden buiten de schuld van Verkoper en welke omstandigheden evenmin op grond van de wet een door de Verkoper gegeven garantie of de verkeersopvattingen aan de Verkoper kunnen worden toegerekend.

 3. In ieder geval gelden de navolgende omstandigheden doch niet limitatief, als overmacht:

  • natuurrampen;
  • ziekten van epidemisch karakter;
  • oorlogen, Internationale of Nationale conflicten en voorbereidingen daartoe;
  • waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, besluiten die verband houden met invoer contingentering;
  • van de toelevering van noodzakelijke onderdelen, materialen, grondstoffen en/of halffabrikaten;
  • blokkade of belemmering van transportrouten, files daaronder begrepen;
  • staking of arbeidsonlusten;
  • wegvallen van voorzieningen door Nutsbedrijven.

6. Afroeporders
 1. Indien tussen Verkoper en de wederpartij een afroeptermijn is overeengekomen zullen alle redelijke kosten veroorzaakt door een niet tijdige afname door de wederpartij, aan laatstgenoemde in rekening worden gebracht.

7. Annulering, opschorting, ontbinding van de overeenkomst
 1. Slechts met schriftelijke voorafgaande toestemming van de Verkoper kan de wederpartij tot annulering van de overeenkomst komen,danwel tot terugzending van reeds geleverde zaken.

 2. Indien op grond van het Lid 1. van dit Artikel tot annulering wordt overgegaan of tot terugzending van de geleverde zaken, wordt de wederpartij aan de Verkoper verschuldigd alle redelijk werkelijk gemaakte kosten en de gederfde winst.

 3. De Verkoper heeft het recht, indien de wederpartij in enig opzicht in gebreke blijft zijn verplichtingen met betrekking tot reeds eerder door de Verkoper uitgevoerde leveringen te voldoen haar eigen verplichtingen jegens wederpartij op te schorten en lopende orders of gedeelten daarvan te annuleren.

 4. De tussen partijen gesloten overeenkomst eindigt tussentijds onmiddellijk en van rechtswege indien de wederpartij in staat van faillissement geraakt, aan hem surséance van betaling wordt verleend, onder curatele wordt gesteld, danwel tot (executoriale ) verkoop van het bedrijf van de wederpartij wordt overgegaan en het nakomen van de overeenkomst niet gegarandeerd wordt.

8. Betalingsvoorwaarden, buitengerechtelijke incassokosten en recht van retentie
 1. Betaling dient te geschieden aan een door Verkoper nader genoemde aan te wijzen Bank / Girorekenening vanwege de levering van zaken, zonder korting of schuldvergelijking binnen 30 dagen na faktuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

 2. Verkoper. Is gerechtigd in geval van de verkoop van niet standaard produkten, een vooruitbetaling van de wederpartij te verlangen, in welk geval dit aan de wederpartij zal worden medegedeeld.

 3. Aankoop op rekening is slechts mogelijk met schriftelijke toestemming van Verkoper.

 4. Indien de wederpartij in verzuim is zijn betalingsverplichting na te komen, dan wordt hij jegens Verkoper de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande faktuurbedrag of een gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend, en wel vanaf 30 dagen na faktuurdatum en in geval van aankoop op rekening als bedoeld in het vorige lid, vanaf veertien dagen na faktuurdatum. Tevens wordt de wederpartij jegens Verkoper alsdan verschuldigdde redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, welke kosten – met een minimum van EURO 300,00 worden berekend geheel volgens het incassotarief voor Advocaten,vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten.

 5. Verkoper heeft de vrijheid te bepalen op welke schulden betalingen van de wederpartij worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op rente en buitengerechtelijke incassokosten.

 6. In ieder geval is Verkoper terzake van zaken die zij van wederpartij onder zich heeft, gerechtigd, totdat haar totale vordering op de wederpartij is voldaan, gebruik te maken van haar recht van retentie.

 7. Verkoper kan om haar moverende reden betalingskorting toestaan, alles mits tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen. Een dergelijke korting wordt berekend over het faktuurbedrag exclusief vracht, verzekeringskosten, statiegeld en belasting en wordt door Verkoper op de faktuur vermeld.

9. Levering
 1. Tenzij anders overeengekomen geschieden leveringen, met uitzondering van naleveringen, onder EURO 500,00 ( exclusief BTW. ) uitsluitend onder Rembours met kosten. Indien onder Rembours zijn de kosten bij een orderbedrag van:

  Tot EURO 250,00 EURO 50,00
    EURO 251,00 en hoger EURO 35,00

 2. Verkoper bepaalt de keuze van het vervoermiddel. De feitelijke aflevering vindt plaats op de meest nabij het werk of het magazijn gelegen plaats, welke het vervoermiddel veilig en langs een voor dit vervoermiddel geschikte weg kan bereiken en verlaten.

 3. De wederpartij is verplicht zo snel als redelijker wijze mag worden verwacht na aankomst van het vervoermiddel de lossing van de zaken, genoemd in het lid

  • van dit artikel, te doen plaatsvinden. Daarbij zal de wederpartij een normale lostijd in acht nemen met voldoende geschikt personeel en materieel. Bij lossing dient de wederpartij de aanwijzigingen van de vervoerder in acht te nemen.

 4. Indien overeengekomen is levering af Fabriek danwel af Magazijn dan geschiedt zulks daadwerkelijk door het laden van de zaken op het door de wederpartij gekozen vervoermiddel.

10. Risico
 1. Indien levering geschiedt overeenkomstig artikel 9. Lid 1. zijn de zaken voor risico van Verkoper tot het moment van lossen als bedoeld in Artikel 9. Lid 2.

 2. Het lossen als genoemd in Artikel 9. Lid 2. geschiedt geheel voor rekening en risico van de wederpartij.

 3. Indien levering geschiedt als bedoeld in Artikel 9. Lid 4. dan is het risico voor Verkoper voor wat betreft het laden, waarbij het risico op de wederpartij overgaat nadat de zaken op het vervoermiddel zijn geladen. Vanaf dat moment reizen voor rekening en risico van de wederpartij.

11. Verplichtingen van de afnemer
  Bij levering conform het bepaalde in Artikel 9. Lid 1. ( onder Rembours )
 1. Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in Artikel 9. Lid 1. dan dient de wederpartij zichtbare tekorten of beschadigingen direkt op de afleveringsbon of op het vervoersdokument te laten aantekenen danwel door de expediteur daarvan proces verbaal te laten opmaken.

 2. Indien aan de wederpartij wordt geleverd overeenkomstig het bepaalde in Artikel 9. Lid 1. En wel door aflevering aan een derde die deze zaken houdt voor de wederpartij, dan is de wederpartij verplicht de in het lid 1. van dit artikel genoemde controle te doen uitvoeren binnen 48 uur nadat die derde de zaken voor hem heeft ontvangen.
 3. Bij levering af magazijn ( Artikel 9. Lid 4. )

 4. Indien levering af Fabriek of af Magazijn geschiedt, dan dient de wederpartij onmiddellijk na levering de zaken te controleren, teneinde te beoordelen of die voldoen aan de overeenkomst, met name voor wat betreft de bepaaldheid van de zaken , de kwantiteit alsmede de overeengekomen kwaliteitseisen, danwel die eisen die in soortgelijke gevallen normaliter gesteld mogen worden.

 5. Indien binnen twee weken na kennisgeving de zaken niet zijn afgehaald is Verkoper gerechtigd bezwaarloon te berekenen.

12. Reclames
 1. Een beroep van de wederpartij inhoudende dat het afgeleverde niet beantwoord aan de overeenkomst, kan jegens Verkoper niet worden ingeroepen, indien dit door de wederpartij niet binnen acht dagen na aflevering van Verkoper is medegedeeld. Die mededeling dient door de wederpartij schriftelijk te geschieden, en in ieder geval binnen 48 uur – na ontdekking van het gebrek – door Verkoper te zijn ontvangen.

 2. Bij de reclame dient de datum en het nummer van de desbetreffende faktuur te worden vermeld.

 3. Een beroep van de wederpartij op duidelijk zichtbare tekorten of beschadigingen in het geleverde kan niet jegens Verkoper geldend gemaakt worden indien de wederpartij die tekorten en/of beschadigingen niet op de afleveringsbon of op het vervoersdokument heeft aangetekend, danwel de expediteur daar geen proces verbaal heeft laten opmaken.

 4. Het bewijs dat het geleverde niet beantwoord aan de overeenkomst dient door de wederpartij geleverd te worden.

 5. Indien de wederpartij aan Verkoper klachten kenbaar maakt omtrent de geleverde zaken, dan dient de wederpartij Verkoper met bekwame spoed in de gelegenheid te stellen de zaken te inspecteren en te onderzoeken. Verkoper zal eventueel nader onderzoek op de minst bezwarende wijze verrichten, waartoe de wederpartij Verkoper in de gelegenheid dient te stellen, zonodig door afgifte van de zaken. Alle redelijke werkelijk gemaakte kosten van het noodzakelijke onderzoek zijn voor rekening van de wederpartij, in het geval de klachten ongegrond blijken te zijn.

 6. Geringe afwijkingen in de geleverde zaken, zowel wat kleur, afmeting of verpakking, kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij de order cq. de geleverde zaken geheel te annuleren of geheel of gedeeltelijk betaling te weigeren danwel van Verkoper schadevergoeding te vorderen. Hetzelfde geldt terzake van modificaties door de leverancier/fabrikant van wie Verkoper zijn zaken betrekt, voorzover de veranderingen de zaken niet wezenlijk aantast.

 7. Onverlet de bevoegdheid van de wederpartij zich op een opschortingsrecht te beroepen, blijft de wederpartij verplicht tot betaling en afname van gedane bestellingen over te gaan ook in het geval dat de wederpartij tijdig reclameert.

 8. Tijdig ingediende reclames zullen niet in behandeling worden genomen indien derden iets aan de door Verkoper geleverde zaken hebben veranderd danwel gerepareerd.

 9. Retourzendingen worden niet aangenomen, tenzij te voren schriftelijk aan Verkoper medegedeeld. Retourzendingen dienen Franco te worden verzonden en deugdelijk verpakt te worden.

13. Levertijd
 1. Leveringstijden zijn indicatief en worden slechts bij benadering aangegeven tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn de door Verkoper niet te bestempelen als fatale termijnen.

 2. Indien vertraging van de aflevering binnen redelijke grenzen blijft zal dit voor de wederpartij geen aanleiding kunnen zijn om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

14. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
 1. Verkoper behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij geleverde zaken, totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Tevens geldt het voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die Verkoper tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekort schieten van de wederpartij in een of meer van zijn verplichtingen jegens Verkoper danwel dat deze vordering voortspruit uit een door de wederpartij aan Verkoper te betalen schadevergoeding.

 2. Zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Verkoper rust, kunnen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij worden doorverkocht.

 3. In het geval dat de wederpartij zijn verplichtingen jegens Verkoper niet nakomt, danwel dat een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen, is Verkoper gerechtigd geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij dient Verkoper hiertoe de volledige medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan de wederpartij jegens Verkoper een boete verbeurt van 10 % van het door de wederpartij verschuldigde, voor iedere dag – een deel van een dag daaronder begrepen – dat de wederpartij jegens Verkoper hiermede in gebreke blijft, onverminderd de verplichting tot afgifte.

 4. De wederpartij verplicht zich jegens Verkoper om in het geval derden rechten op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Verkoper rust, willen vestigen danwel willen doen gelden, terstond Verkoper hiervan op de hoogte te brengen en de derden te informeren omtrent het eigendomsvoorbehoud van Verkoper.

 5. De wederpartij verplicht zich jegens Verkoper om binnen redelijke grenzen medewerking te verlenen aan alle maatregelen die Verkoper ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen.

 6. Alle bij de wederpartij aanwezige zaken, afkomstig van Verkoper zijn zolang de wederpartij nog enige betalingsverplichting jegens Verkoper heeft, eigendom van Verkoper krachtens het in dit artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud.

 7. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden behoudt Verkoper zich hierbij reeds nu voor alsdan Pandrechten voor als bedoeld in Art.3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen anders dan de in Art.3:92 lid 2 BW opgenoemde, die Verkoper dan uit welke hoofde dan ook tegen de wederpartij mocht hebben. Op eerste verzoek van Verkoper zal de wederpartij zijn medewerking verlenen het pandrecht middels registratie te effectueren.

15. Auteursrechten
 1. Verkoper blijft eigenaresse van de rechten van intellectuele eigendom zoals onder andere het auteursrecht en/of het modelrecht met betrekking tot afbeeldingen,ontwerpen, modellen, rekeningen, berekeningen en verdere omschrijvingen waaronder catalogi of prospectussen met betrekking tot de afgeleverde zaken.

 2. Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Verkoper gebruik te maken van de in lid 1. genoemde rechten in de meest ruime zin van het woord, waaronder – doch niet beperkt tot – het maken van reproducties.

 3. De wederpartij vrijwaart Verkoper tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op inbreuk van het recht van intellectuele eigendom terzake van de door de wederpartij bij haar in uitvoering gegeven opdracht.

16. Incoterms
 1. Alle handelsbenamingen, uitdrukkingen en afkortingen in overeenkomsten of daarop betrekking hebbende correspondentie moet worden uitgelegd overeenkomstig de daaraan gegeven betekenis in de meest recente publicatie van “Incoterms” door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs. Een publicatie kan worden opgevraagd bij ICC Nederland, Postbus 95309, 2509 CH Den Haag.

17. Bevoegde Rechter
 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende deze voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de Vestigingsplaats van Verkoper.

 2. Indien volgens de wet een andere rechter bevoegd is dan de in het eerste lid van dit artikel aangewezen rechter, heeft de wederpartij het recht om binnen één week nadat zij door of namens Verkoper op de hoogte is gebracht van het feit dat het geschil aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de Vestigingsplaats van Verkoper zal worden voorgelegd, te verklaren dat hij niet instemt met het beroep op het eerste lid van dit artikel.

 3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is Verkoper bevoegd de in het eerste lid van dit artikel genoemde geschillen voor te leggen aan de naar normale regelen van competentie bevoegde rechter.

18. Toepasselijk recht
 1. Op elke overeenkomst tussen Verkoper en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Deze tekst geldt vanaf 01.07.1999 en is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer 12039486.