> Hygienevoorschriften

….bent u hiervan op de hoogte?

Deze vragen horen wij dagelijks op beurzen. Reden temeer eens extra aandacht daaraan te besteden en u met kennis van zaken met raad en daad terzijde te staan.

De Onderwerpen:


Huid- en slijmhuiddesinfectie bij klanten (Antisepsis)

Voor handelingen, die voorgenomen of per ongeluk tot letsel van de huid leiden (b.v. tatouages, piercen of oorgaatjes prikken, bij de voetverzorging, manicure) moet de huid gesdesinficeerd worden. Hiertoe is het nodig een geschikt alcoholhoudend huiddesinfectiemiddel van de DGHM-lijst te gebruiken.Het te desinficeren huidoppervlak dient met een desinfektiemiddel benet worden en moet minstens 15 sekonden inwerken (Volgens aanwijzingen van de producent).De huid moet intussen vochtig gehouden worden -er mag niet nageveegd worden. Er is alleen dan sprake van een voldoende desifektie als er van uit kan worden gegaan dat de minimale inwerkingstijd aangehouden wordt. Voor de slijmhuiddesinfectie is een slijmhuiddesinfectiemiddel toe te passen. De inwerktijd van slijmhuiddesinfectie is gewoonlijk minstens een minuut, om een voldoende zeker te zijn van kiemverlaging. Is het gewild of per ongeluk tot letsel of een huidletsel gekomen, moet de wondomgeving met een geschikt antiseptikum worden behandeld. Onbedoelde, dwz. per ongeluk letsel moet worden gedokumenteerd. naar het overzicht

Instrumenten opwerking

Voorafgaande opmerkingen

Sterislisatieplichtige handelingen in de zin van §s Abs. 2 van de Hygiëneverordening zijn maatregels, die bedoeld, quasi operatief, tot een letsel van de huid of de slijmhuid van de klant leiden. -Bv. bij het tatoeren, piercen en oorgaatjes prikken. Door het daarbij gewoonlijk geopende wondoppervlakte oftewel wondkanaaltjes, bestaat een hoog risiko vooor algemene begrensde huid- oftewel wondkanaaltjes infekties tot aan sepsis. Deze maatregelen mogen slechts met sterile wegwerp- of steriel voorbereidde instrumenten voor herhalingsgebruik, op zorgvuldig gedesinficeerde huidoppervlaktes doorgevoerd worden. Het is gewoonlijk aan te bevelen, voor dergelijke handelingen wegwerpmateriaal (B.v. Eenmaal scheermesjes, eenmaal skalpellen, eenmaal naaden voor oorgaatjesprikken, piercen, tatoueren enz.) te gebruiken, die na gebruik weg gegooid moeten worden. De instrumenten die geschikt zijn voor hergebruik moeten vakkundig worden voorbereid, gesteriliseerd en tot het volgende gebruik steriel worden bewaard. In principe gelden voor sterilisatieplichtige handelingen ook de volgende overwegingen betreffende de desinfektiemaatregelen.

Desinfektieplichtige handelingen in de zin van §2 Abs.3. van de Hygienevoorschriften zijn maatregelen, die gewoonlijk betrekking hebben op een behandeling van het huidoppervlak of de huidaanhangsels (nagels, haren), op het gebied van de podologie/mediese voetverzorging ook op de ziekelijke veranderingen daarvan. Bij deze -en ook de bovengenoemde steriliteitsrelevante - maatregels bestaat afhankelijk van de voorgaanswijze, een te onderscheiden risico, dat mogelijkerwijze een van een klant stammende ziekteverwekker (HIV, Hepatitis- virussen, puspathogeen, wrattenvirussen enz.) op instrumenten,apparaten of de behandelaar en in verdere zin op zomogelijk ook nog op de volgende klant overdragen wordt. (Infectie keten). Om dit te voorkomen, zijn geschikte desinfektiemaatregelen aangeboden. Daarbij geldt: mogelijke kontamineringen met ziekteverwekkers zo vroeg mogelijk door desinfectie te verwijderen, om onbedoelde doorgifte te vermijden. naar het overzicht

Verloop van het instrument opwerking

Instrumenten, waarmee de huid of slijmhuid met opzet letsel toegevoegd wordt - b.v. bij het tatoueren, piercen of oorgaatjes steken - zowel als bij instrumenten die bij de mediese voetverzorging gebruikt worden, zijn in ieder geval als gekontamineerd in te schatten.

Instrumenten van het kappershandwerk, de manicure en de eenvoudige pedicure (basisverzorgende ook wel kosmetiese voetverzorging) kunnen echter ook per ongeluk tot letsel voeren en zijn dan ook als gekontamineerd in te schatten. Verder zijn vanwege het restrisico van een onbemerkt gering letsel of kontaminering alle instrumenten van de voetverzorging in ieder geval na iedere klant (voetschimmel - en wrattenrisico), in overig gebruik minstens iedere werkdag voor te bereiden.

Voor de voorbereiding gelden de volgende stappen: Ten eerste (onmiddellijk) desinfectie ter vermijding van het verslepen van kiemen en ter bescherming van de behandelaar, in het spectrum van de verdere voorbereiding, gewoonlijk door het leggen in de daarvoor voorgeziene desinfektieoplossing; daarna schoonmaken om restjes van vuil en het desinfektiemiddel te verwijderen.Voor het geval dat het instrumentarium sterk vervuild is en plakt, is in dat geval een aktieve mechaniese reinging nodig. Omdat het door het daarbij gebruikte schoonmaakmiddel (borstels, afwaswater) tot een nieuwe kontaminering met de achtergebleven ziekteverwekkers of de zogenaamde natkiemen etc. kan komen, moet er daarop in dat geval nogmaals een desinfektie volgen. Ook dan volgt nogmaals een eindreiniging om resten van de desinfektieoplossing weg te nemen; tenslotte nabereiding en bewaring.

Instrumenten, waarmee de huid of slijmhuid bedoed letsel wordt toegevoegd, - b.v. bij tatoueren, piercen, oorgaatjes prikken- moeten na het desinficeren en reinigen in daarvoor geschikte sets worden verpakt, te steriliseren (zie hiertoe steriliseringsvoorgang) en tot het volgende gebruik steriel te bewaren.

Instrumenten van andere beroepsgroepen moeten na de voorbereiding schoon en droog worden bewaard. De bewaarhouders moeten wekelijks gedesinficeerd worden. Voor het gebied van zowel de mediese als ook de kosmetiese voetverzorging is -bijzonder bij de ambulante, aan huis behandeling -de voorbereiding en het meenemen van een voeldoende aantal van instrumentensets voor het te verwachten aantal klanten nodig. Welliswaar kunnen en moeten de gebruikte instrumenten al na iedere klant in een desinfektieoplossing worden gelegd, maar door de nodige inwerktijd (meestal door de werkzaamheid van wratten verlengd) en de ontbrekende nabereiding is een vakkundige voorbereiding "onderweg" prakties niet mogelijk. naar het overzicht

Desinfectie procedures

De instrumentendesinfectie wordt meestal per hand gedaan. Hiervoor staan twee verschillende voorgaanswijzen ter beschikking. Het physikalies-thermies en het chemiese, waarbij de thermiese desinfectie de voorkeur heeft, omdat zij de veiligste en goedkoopste oplossing is. Voor welke methode van instrumentendesinfektie de gebruiker kiest, hangt onder andere af van de materiaalverdraaglijkheid van de instrumenten. naar het overzicht naar het overzicht

Thermiese instrumentendesinfectie

Koken in water: (minstens) 3 minuten dampdesinfectievoorgang en verdere voorgangen volgens de lijst van het Robert-Koch-Instituut (RKI) getest en erkende desinfectiemiddel en -voorgaanswijzen (zie na onder handelaarsadressen). naar het overzicht

Chemiese instrumentendesinfectie

Hierbij gaat het om een dompelvoorgang met een chemies desinfectiemiddel, waarin de instrumenten gelegd worden. Slechts onder gebruik making vann middellen van de lijst van desinfektiemiddellen van het DGHM. Koncentratie en inwerktijd moeten precies aangehouden worden. De instrumenten moeten volledig van binnen en buiten met desinfektiemiddel bedekt zijn. Instrumenten met scharnieren zoals scharen moeten worden geopend. Desinfektiemiddelbaden moeten altijd een vast sluitend deksel hebben, zodat de dampen de ademlucht niet onnodig belasten. Desinfektiemiddelresten moeten na de inwerktijd onder de lopende kraan grondig worden afgespoeld, om huidonverdraaglijkheden te vermeiden. Zichtbaar vervuilde instrumenten moeten na het desinficeren grondig worden schoongemaakt.Daarna moet de desinfektie in een verse oplossing worden herhaald, omdatvervuilingen de werking van het desinfektiemiddel kunnen beinvloeden. Afsluitend volgt een naspoeling en het drogen van het instrument. Maschinele instrumentendesinfektie voorgangen zijn door middel van bioindikatoren op hun werkzaamheid, halfjaarlijks te testen. naar het overzicht

Sterilisatieprocedures

Bepalend voor een succesvolle sterilisatie is een voldoende desinfektie, reiniging, spoeling, droging en een geschikte verpakking van de instrumenten. Twee verschillende sterilisatievoorgangen staan ter keuze. De dampsterilisatie (autoklaveren) en de hete lucht sterilisatie, Welke voorgang gedaan wordt, is afhankelijk van het de materiaaltoestand van het te steriliseren goed. Hete lucht sterilisatie is alleen mogekijk voor hittebestendig materiaal zoals glas en metaal,dampsterilisatie daarintegen ook voor bepaalde gummiesoorten, kunststoffen en textiel. naar het overzicht

Dampsterilisatie

Gereinigde instrumenten worden hiervoor na het drogen in dampdoorlatend sterilisatiepapier verpakt d.w.z. in een sterilisatiefolie ingelast, De dampsterilisatie volgt gewooonlijk bij 134°C met een inwerktijd van 5 minuten bij 2 bar en onder normaaldruk bij 121°C met een inwerktijd van 20 minuten bij 1 bar boven normaaldruk. Attentie! de tijd in werking (ongeveer een uur) is wezelijk langer als de eigenlijke inwerktijd (aanbeveling van ERLINDA). naar het overzicht

Hete lucht sterilisatie

Schoongemaakte instrumenten worden hiervoor na het drogen in aluminiumfolie verpakt of in kleine steriliseerhouders (metaalcontainer) gelegd. De hete lucht sterisatie volgt bij 180°C met een inwerktijd van 30 minuten of -zeldener- bij 160°C met een inwerktijd van 200 minuten . (Aanbeveling van ERLINDA).

Voor beide voorgaanswijzen geldt: Het steriele goed moet steeds met een steriliseringsdatum en eeb behandelingsindicator worden voorzien.Bovendien moeten de de sterilisatievoorgangen na 400 charges, minstens jedoch halfjaarlijks door middel van bioindikatoren op hun werkzaamheid worden getest. Bewijzen van het testen door middel van bioindikatoren moeten worden bewaard en op verlangen worden getoond aan het gezondheidsamt -bij de infektiehygieniese bewaking volgens §36 Abs 2 van de Infectie beschermende wet (WIP).Na de sterilisatie moet het steriele goed beschermd tegen stof, onder het inhouden van de bewaargrenzen (maximaal zes maanden), in een kast of lade. Hete lucht- of dampsterilisatoren moeten normaal gesproken voldoen aan de wet op de medische hulpmiddelen (WVMH) Op basis van de WVMH werd de medische hulpmiddelen bedrijven verordening (MHBV) geopenbaard. Volgens hun regelingen mogen sterilisatoren slechts door personen worden bediend, in gebruik genomen en in stand gehouden worden, die de daarvoor nodige opleiding oder kennis en ervaring bezitten (§2 Abs 2 MHBV). De gebruiker moet zich voor de ingebruikneming overtuigen van de algehele funktionele en optiese toestend en de gebruiksaanwijzing beachten, (§2 abs. 5 MHBV). Het WIP en de MHBV saan op de internetsite van het ministerie voor gezondheid en sociale veiligheid. naar het overzicht

Defenities

Microorganismen: Bakterien, virussen en schimmels.

Infektieus: Het in staat zijn van mikroorganismen, zich van een organisme op een ander, b.v. van mens tot mens, over te laten dragen en bij voldoende concentratie een infectieziekte te veroorzaken.

Kontaminatie: Het aanhangen van mikroorganismen aan instrumenten, oppervlakten of handen met het gevaar van verdere verbreiding.

Antisepticum: Tegen wondinfektie plaatselijk werkzaam middel.

Desinfection: Bij de desinfektie worden ziekmakende Mikroorganismen behalve de de hittebestendige constante vormen gedood of geinactiveerd, zodat ze geen infektieziektes meer kunnen veroorzaken.

Sterilisatie: In tegenstelling tot de desinfektie worden bij de sterilisatie alle voorhanden mikroorganismen inclusief hun sporen ( ook de hittebestendige= constante vormen) gedood of geinaktiveerd.

Behandelingsindicator: Dient om te controleren, of het steriele goed dat het sterilisatieproces doorlopen heeft en berust op een chemiese reaktie. Tamelijk onduidelijk, daar het door verschillende faktoren beeinvloedbaar is.

Bioindicator: Mikroorganismen op een dragermateriaal, om de werkzaamheid van sterilisatie- den desinfektievoorgangen te testen, door middel het doden van de in het preparaat aanwezige testkiemen. naar het overzicht