29 130 - Niper na harapang pamputol sa kuko ng paa - Pagpapaluwang

Niper na harapang pamputol sa kuko ng paa

Niper para sa kuko ng paa - ginagamit ng harapan may paigkas na pabariles at seradura sa hawakan at pinapasok, 13,5 cm, 1/1 malukong, satin, estenles