68 136 - Gunting para sa buhok - estenles - Pagpapaluwang

Gunting para sa buhok - estenles

Gunting para sa buhok may pampatumpak na tornilyo, 15,5 cm, 6", makintab, estenles