Katipunang pangangalaga sa kuko 5 piraso

Kompletong gamit para sa malusug at magandang-tingnang kuko

Gawing maganda ang hugis ng inyong kuko sa seramikong pangkikil. Ang i dulo ng inyong kuko ay magiging makinis tulad ng salamin. Ang tubig at nakasisirang mga panlinis ay hindi makapipinsala sa pang araw-araw ng paghuhugas.

Sa ikalawang hakbang ang ibabaw ng kuko ay papatagin ng pambakintab ng kuko. Uunahin sa paggamit ang pangkikil na kulay rosa blg.#1. Sa pangkikil blg.#2 ang inyong kuko ay magiging sating makintab. Mapanghalina ang inyong kuko sa paggamit ng pangkikil blg.#3 tulad ng isang salamin ang kakintaban.

Sa ikatlong hakbang ang masilang ng kutikyol ay palalambotin ng isang kagamitang parang pluma may lamang likidong ipapahid sa gilid ng kuko upang ang kutikyol ay lalambot at madaling tanggalin. Ang lamang likido ay may bitamina C at E. Ang natural na langis ng mandel at abocado ay pampalambot at pagkayod ng kutikyol.

nilalaman:

  1. Seramikang pangkikil na may dalawang panig, magaspang at pino, panlinis ng kuko at puser para sa kutikyol, na may plastik ang lalagyan (50 094)
  2. Katipunan ng pampakintab ng kuko, may 3 uri na magkabilaan para sa pagpakinis ng kuko kahit walang kuteks (54 650)
  3. Pampalambot ng kutikyol na may likas na langis na may bitamina C at E (08 008)


Code ng artikulo: 09 010
Laki: 160x97x27 mm

Lalagyan: pangregalong karton
Bigat: 90 g

Presyo: 25,50 EUR