Gunting para sa buhok Titan Style - estenles

Tamang gawa sa estenles na may sidang satin sa ibabaw, estelong pinahigpit na may tunay na brus na tornilyong pangtama. Ekonomik ang tipo at madaling maesterilisa, uliran para sa mga mala-propesyonal na gamit. Karaniwang uri sa biglang tinging, subali't kung susuriin ang produkto ay may mataas na kalidad.

Code ng artikulo: 68 640
Ibabaw: sidang satin

Uri: tuwid
Katangian: tipo-titan

Laki: 155 mm
Bigat: 48 g

Presyo: 19,00 EUR