> Kasunduan ng Pagbabayad at Paghahatid

1. Mga halaga

  Lahat ng mga halaga ay kailangnang maunawaan sa € (EURO). Ang lahat ng mga dagdag na kasundan, lalo na tungkol sa kasunduan ng pagbabayad ay nangangailangan ng tiyak na patotoong kasulatan. Ang ating mga halaga ay nasasalig sa pamamaraang pagtantiya sa listahan sa araw na naisulat, o sa ginawang handog. Kung mayroon mang pagbabago sa natantiyang halaga , dahilan sa pagtaas ng sahod sa mangggawa, hilaw na kasangkapan at iba pang gastusin hanggang sa paghatid sa mga paninda, aming iniaan ang karapatan sa pagwawasto ng presyo nang naayon. Kung sakaling ang halaga ng inorder ng kulang sa € (EURO) 300,00, mayroong dagdag ang halaga ng € (EURO) 20,00, para sa nagtrabaho sa order.

2. Diskuwento

  Magbibigay kami ng diskuwento sa halagang nakalaan sa mamimili ng pakyawan at tagaluwas, alinsonod sa kagamitan at dami ng order.

3. Pag-iimpaki

  Ang kasangkapan sa pag-iimpaki at bahagi sa ipapadala sa koreo ay sisingilin ayon sa halaga ng kasangkapang ginamit, maliban sa mga mamimiling nangangailangan ng espesyal na pag-impaki. Kaya, para sa mga Europeano at kalakal sa ibang lupain, espesyal na pangyayari ng milbord ang gagamitin kung saan ito'y sinisingil sa dating halaga ng palingke. Ang mga paleta ay pangkalahatang sisingilin sa magkahalagang presyo.

4. Ang paghahatid

  Ang paghahatid ay ang pinakamurang paraan sa pamamagitan ng ahensyang pinili upang maghatid. Kompletong mga bagay ng aming ulirang katalogo, gayon din sa bagong katalogo, ay ipahahatid labas ng pagawaan kung ang halaga ng inorder na mababa sa € (EURO) 1.500,00, ang paghahatid ay sa paraang FOB.

5. Pangkalahatang paghahatid

  Ang paghahahtid ay karaniwang labas sa factory, walang kailangan ang ibayong pagpapatunay. Tungkol sa mabilisang paghahahtid, karaniwang ang mamimili ay sisingilin sa gastos, maliban na lamang kung maantala ang paghahahtid dahil sa aming pagkakamali. Ang aming pagkakamali ay hindi kasama kung mayroong pagkukulang sa ating hilaw na materyales at enerhiya, problema sa sasakyan, mga pamamaraang ginamit ng maykapangyarihan, pag-aklas ng manggagawa o sa digmaan. Ang aming pagkakakamali ay hindi kasama, kung ang aming tagapagbigay ay nakarahap sa sitwasyong binanggit sa itaas.

6. Siguro

  Ang aming paghahatid ay masisiguro lamang kung ang mamimili ay maliwanag na nagnanais nito at siya ay sisingilin sa halagang nauukol. Ayon sa pansariling order kukuha kami ng impormasyon tungkol sa naangkop na siguro at ang mamimili ay mabigyan.

7. Ang pinsalang nangyari dahilan sa paghahatid at pagtututol

  Lahat ng pahatid ay kailangang kontrolado ang kalidad at tumpak ang pagsasagawa. Ang regular na pagsisiyasat sa pag-iimpaking umiiral sa palengke ay pamantayan sa aming tahanan. Ang pandaigdigang siguro (tingnan sa punto 6 ) ng aming pahatiran ay samakatuwid hindi kailangan ng walang pagtatangi, ang siguro ay nakapagdadagdag ng katiwasayan sa aming mamimili. Kung halimbawang may nabasag, kami na nagpapatinda ay hindi mananagot kundi ang koreyong tagahatid, namamahala ng daang-bakal, ahensya sa pagdadala, UPS-kaya, kailangang ipagbigay-alam kaagad ang mga nangasira sa tagadala pati na kung sa labas nito ay walang palatandaan ng pagkasira sapagka't ang mga produktong aming inilabas sa aming kompaniya ay walang sira. Sa paghahatid kung saan ang mamimili ay maliwanang na nangangailangan ng kasiguruhan at sila'y sinisingil ng halaga nito kami ay magsasaayos sa pamamgitan ng kahilingan ng mamimili, kami ay magbabayad ng hindi hihigit sa € (EURO) 50,00, pagkatapos itong maiulat ng tagasiyasat.

8. Mga hinaing:

  Ang mga ulat tungkol sa mga hinaing alinsunod sa uri at dami ay kailangang maitumpak kaagad pagkatapos na iyon ay napag-alaman sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng emboys para sa pamilihan labas-bansa. Ang mga bagay na nireklamo ay kailangang ipadala sa amin nang walang bayad, pagpahatid sa labas ng pagawaan ay hindi matatanggap. Kung ang inyong reklamo ay makatarungan o karapatdapat, aming papalitan ang halaga ng kargamento kung ito'y may paunang-bayad na ng mamimili. Aasikasuhin namin ang aming mga kamalian, o palitan ang produkto o bibigyang sulat pautang ayon sa aming pagkagusto sa higit sa iba. Tiyak na hindi namin isasama ang mga reklamong tulad ng paghalili sa halaga ng mga nangasira o reklamo sa mga nangsira na wala sa kasunduan.

9. Pinagtibay na bilin

  Karaniwang mayroong pagtitibay sa bilin kung ito ay naiiba hinggil sa paglalarawan ng produkto, halaga at tadhana ng paghahatid at pagbabayad, o kung ang mga mamimili ay nais magkaroon ng tiyak na katibayan.

10. Pasadyang produksyon

  Ang pasadyang paglikha ay nangangailangan ng alok na nasusulat mula sa aming panig na may tamang deklarasyon ng produkto; ang alok ay karaniwang ibinigay sa linis na presyo.

11. Panahon ng paghahatid

  Ang panahon ng aming paghahatid ay karaniwang 3 - 4 na linggo para sa sukatang produkto sa napagkagawiang dami. Para sa pasadyang produksyon at malaking kantidad ang panahon ng paghahatid na nabanggit sa aming alok ay mabisa, bigyang halaga ang aspiktong nabanggit sa bilang 4.

12. Pagpapahayag ng pagmamay-ari

  Ang lahat ng mga produktong inihatid namin ay nananatiling aming pag-aari hanggang sa makompleto ang bayad. Ang mamimili ay may karapatan sa paglagay ng mga produkto sa kalakal sa regular na relasyon. Kami ay maghahabol sa lahat ng bayad nitong transaksiyon, hanggang sa mabayaran nang kompleto ang nasa emboys sa paghahatid.

13. Pagbabayad

  Sa loob na 14 na araw, 2 % diskuwento o sa loob ng 30 araw na linis. Ang petsa ng imboys na ibinigay sa araw ng paghahatid ay mapagpasya. Tseke at hiro ay tanggap, nguni't yaon ay may bisa lamang pagkatapos na ito'y maipresinta sa aming bangko at ilagak sa isang sa aming kuwentada. Ang mga hiro ay tinatanggap lamang ayon sa paraan ng kasunduan sa pagbabayad ay nanguna sa pagtanggap. Ang dagdag na mga singilin ng bangko sanhi ng hiro ay karaniwang para sa mga aplikante. Karaniwang walang salaping diskuwento kung hiro ang ibabayad. Ang pagbabayad ay maisasagawa sa pamamagitan ng Sulat ng Pagkakautang, hindi mapawalang saysay at mapagtibay, maaaring maibukas sa aming kapakanan sa sangay ng bangkong Stadt Sparkasse Solingen, Germany; sa sangay ng bangkong Deutsche Bank, Nettetal, Germany at /o sa sangay ng bangkong ABN Amro, Venlo, The Netherlands. Ang pagbabayad sa paraang L/C ay matatanggap lamang kung ang halaga ay mahigit sa € (EURO) 2.500,00; at sa ganitong pangyayari, magbibigay kami ng palabis na 3 % diskuwento. Kung ang halaga ay mababa sa € (EURO) 2.500,00 tatanggap lamang kami ng L/C kung ang lahat ng singiling ng bangko ay tangay sa aplikanti sa loob at sa labas ng Germany, o tatanggap kami ng paunang bayad ng tseke o kuwarta laban sa dokumento.

14. Ang paraan ng pagbabayad at paghahatid

  namin ay mapag-isa rin kung silay hindi mataon sa tadhana ng bilihan ng mga mamimili. Hindi kailangang maipakita ang espesyal ng puna namin sa ganitong kalagayan, hindi kahit sa kalagayan ang tadhana ng mamimili ay nangangailangan ng sulat ng di-nagkakatugma.

  Ang aming tadhana ay legal na tatangapin sa bawat biling iaadres sa amin.

15. Legal na pagkakaayos

  Sa lugal ng pagbabayaran at pagtutuparan ganoon din ang nasasakupan ng kapangyarihan galing sa lahat ng paghahatid, ang kabuuang kompaniyang ERLINDA cutlery, sa Solingen ay sa ganyang hinirang sa hukuman ng katarungan: SOLINGEN (Germany) at /o VENLO (The Netherlands) na walang ibang korte na karapat-dapat at ito'y napagtibay na namin.

Pebrero 1996